Samferdselsforum Nord i dialogmøte med Stortingets representanter for Nord - Norge

Pressemelding angående dialogmøte med Stortingets representanter for Nord - Norge

PRESSEMELDING

15. mars 2016

Samferdselsforum Nord i dialogmøte med Stortingets representanter fra Nord - Norge om ny NTP for 2018-2029.

 

Fagetatene la frem sin utredning til ny NTP for Samferdselsdepartementet 29. februar.

Dette var ikke gode nyheter for Nord - Norge samlet sett.

Stig Kjærvik, daglig leder for Samferdselsforum Nord var invitert til møte med Nord – Norgebenken på Stortinget sammen med styreleder Ivar Kristiansen tirsdag 15. mars. Administrerende direktør i Widerøe presenterte også utfordringer i forhold til kortbanenett og avgiftsøkning på fly.

 

Fra Nord – Norgebenken ved Stortinget møtte Frank Bakke Jensen (H), Helga Pedersen (AP), Janne Sjelmo Nordås (SP), Odd Henriksen (H), Martin Henriksen (AP), Kåre Simensen (AP), Tove Karoline Knutsen (AP), Margun Ebbesen (H), Eirik Sivertsen (AP).

 

Samferdselsforum Nord fremla status for Nord – Norge hva gjelder fagetatenes forslag for ny NTP. Det ble pekt på at de samfunnsøkonomiske nytte - kostberegninger som beregningsmetode, kommer uheldig ut for regionen ved at kronene følger antall hoder. Forsiktig sagt er en skeptisk til beregningsmetodene for en region med lav andel av befolkningen, 40 % av landarealet og 29% av dagens infrastruktur, men som vil stå for en betydelig del framtidas inntekter for landet. Samferdselsforum Nord advarte mot denne trenden da bestillingsbrevet fra departementet kom i fjor.

 

Samferdselsforum Nord viste til at fagetatene har gjort sin del av jobben og levert det de er bedt om. Nå starter den virkelige prosessen inn mot fastsettelse av NTP 2018 – 2029. Nord – Norge og politikerne må tørre å ta grep for framtiden og framtidens ervervelse, og ikke bare se på antall hoder når de gir sine bevilgninger og utarbeider planer. En må også se på framtidas muligheter og ringvirkninger innen bla. sjømatnæringa, reiseliv, mineral, olje og gass. Uten en velfungerende infrastruktur vil ikke disse mulighetene la seg realisere.

 

Bevilgninger gitt over Statsbudsjett 2015 var historisk høye. I 2015 og 2016 fikk Nord – Norge ca. 20 % av samferdselsbudsjettet som omfattes av gjeldende NTP. Bevilgningene til fylkeskommunene som er en betydelig vei-eier var imidlertid ikke like lystige. Samferdselsforum Nord er bekymret for at det er så få, nye prosjekter som ikke kommer med i de nye prioriteringene, og seks igangværende større prosjekt som ikke blir videreført. Dette vil ramme landsdelen i mange år inn i framtiden også etter 2029. Den positive trenden kan følgelig ende med et blaff.

 

Beskjeden fra Nord er at politikerne må jobbe hardt inn mot høringsfristen 1. juli 2016 med grunnlaget som ble framlagt i møtet. Det samme skal Samferdselsforum Nord og andre aktører innenfor det offentlige og private. Hovedmålet er at man fra Nord - Norge både fra næringslivet og det politiske miljø gir klare tilbakemeldinger til de besluttende myndigheter.

Møtet med Nord – Norgebenken var svært positiv, og budskapet ble godt mottatt av politikerne. Det ble avtalt et nytt møte mot våren hvor fylkesrådene innen samferdsel deltar.

Pressemelding: Samferdselsforum Nord i dialogmøte med Stortingets Nord - Norgebenk

Margrethe Winther Samferdselsforum Nord
Dialogmøte med Stortingets Nord - Norgebenk
Dialogmøte 15.03.16