Ni fylker har fått dårligere veier

I ny rapport fra Rambøll & Co på oppdrag fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), framkommer at ni fylker har fått dårligere veier.


Dårligere fylkesveier

Rambøll & Co har målt veikvaliteten på oppdrag fra interesseorganisasjonen Opplysningsrådet for Veitrafikken, (OFV). Resultatet i rapporten ble overlevert til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen 22.11.16 skriver Aftenposten. 

Ketil Solvik-Olsen sier i intervju til NRK 22.11.16 at fylkeskommunene må ta hovedansvaret for at veiene er blitt dårligere. Samferdselsministeren uttrykker at politikerne må bli bedre på å prioritere og jobbe for å bedre veistandarden. Interesseorganisasjonen for kommunene KS sier til dette at det er urimelig å legge skylden til fylkeskommunene.

Anne Johanne Enger i KS utdyper at veiene allerede var slitte da fylkeskommunene overtok ansvaret for riksvegene fra Staten. Fylkeskommunene overtok ansvaret for veinettet i 2010 for mange tusen kilometer som før dette lå under Staten. Disse var i dårlig forfatning og KS presiserer at fylkeskommunene har tatt tak i problemet og at samtlige budsjetterer for oppgradering og vedlikehold av veinettet.


Rapporten fra Rambøll & Co viser at standarden på veinettet er blitt dårligere de fem siste årene. Standarden er blitt bedre i 10 fylker, men blitt dårligere i 9 fylker. Direktør i Opplysningsrådet, Øyvind Solberg Thorsen, viser til at de fylkeskommunale veiene er blitt bedre særlig i flatbygdene og på Østlandet, men at de dårligste veiene ligger på vest- og nordvestlandet. 

For Nord-Norge er samtlige fylker, herunder Finnmark,Troms og Nordland blant de 9 fylkene som har fått dårligere vei og veistandard.

Les mer om saken:

https://www.nrk.no/hordaland/ni-fylker-har-fatt-darligere-veier-1.13238895

http://www.aftenposten.no/norge/Ni-norske-fylker-har-fatt-darligere-veier--Vestfold_-Hedmark-og-Akershus-har-landets-beste-609511b.html

Radiointervju nrk.no: 

https://radio.nrk.no/direkte/p1_troms#   (Fra kl. 17:07)