Årsmøtet 2018!

Referat fra Årsmøtet 2018

REFERAT
ÅRSMØTE SAMFERDSELSFORUM NORD.
15. mars 2018 kl. 14.00 i NHO Arktis’ lokaler i Tromsø.

Til stede:
ole Henrik Hjartøy, NHO Nordland,
Ruben Jensen, NESO,
Odd Hugo Pedersen, NLF Troms og NLF Finnmark,
Stein Windfeldt, EBA Hålogaland
Målfrid Baik, NHO Arktis
Dessuten møtte sekretær Ivar Kristiansen.

1. Styreleder Ole Henrik Hjartøy ønsket velkommen.
2. Innkalling og saksliste godkjent.
3. Ole Henrik Hjartøy ble valgt til møteleder.

Sak 4. Årsberetning.
Vedtak:
Styrets forslag til årsberetning ble enstemmig vedtatt.

Sak 5. Regnskap og revisjon 2017
Vedtak:
Styrets forslag til regnskap og revisjonsberetning for 2017 ble enstemmig vedtatt.

Sak 6. Budsjett og kontingent for 2018
Vedtak:
Styrets forslag til budsjett og kontingent for 2018 ble enstemmig vedtatt.
Årsmøtet ber i denne forbindelse om at styret kontinuerlig arbeider for å skaffe flere medlemmer og iverksetter tiltak som kan styrke SFNs økonomi.

Sak 7. Valg av representantskap.
Medlemsorganisasjonene velger selv sine represtant(er) til representantskapet.

Sak 8. Valg av styre.
Ingen av styrets medlemmer var på valg for 2018.
Det fremkom en diskusjon på årsmøtet om å styrke Finnmarks representasjon i styret i SFN. Med bakgrunn i dette fremmet Stein Windfeldt forslag om å rokkere styret slik at Finnmark får styrelederfunksjonen representert med Bjørn Johansen.
Vedtak:
Følgende nytt styre ble enstemmig valgt:
Leder, Bjørn Johansen, LO Finnmark - bjorn.johansen@lo.no 
Nestleder, Ole Henrik Hjartøy, NHO Nordland - ole.hjartøy@nho.no
Styremedlemmer forøvrig:
Elling Haukebøe, NLF Troms 
Randi Pedersen, MEF
Ruben Jensen, NESO
Stein Windfeldt, EBA Hålogaland
Per Jacobsen, NHO Logistikk og Transport Region Nord

Vararepresentanter:
1. Synnøve Søndergaard, LO Troms
2. Målfrid Baik, NHO Arktis
3. Odd Hugo Pedersen, NLF Finnmark

Sak 9. Valg av revisor.
Vedtak: (enstemmig.)
Revisor Marit Nilsen, gjenvelges.

Sak 10. Valg av valgkomite.
Vedtak: (enstemmig.)
Som valgkomite velges:
Ole Henrik Hjartøy, NHO Nordland, leder
Målfrid Baik, NHO Arktis
Rita Lekang, LO Nordland

Sak 11. Uttalelse.
Vedtak:
Styrets forslag til uttalelse om flypassasjeravgiften, ble enstemmig vedtatt.

Årsmøtet hevet kl. 14.35.Møtepapirer kan lastes ned her:
Årsmøtepapirer!
Vedtekter!
Forslag til uttalelse!
Regnskap 2017
Revisorberetning 2017