Sterk √łkonomisk vekst

- i nord krever samferdselssatsing

Pressemelding:
Samferdselsforum Nord (SFN,) som består av de største organisasjonene i næringslivet i Nord Norge, avviklet sitt årsmøte i Vadsø. SFN jobber først og fremst med å fremme de viktigste samferdselsprosjektene i landsdelen for nasjonale beslutningstakere i regjering og Stortinget. På sitt møte i Vadsø besluttet SFN å jobbe videre med å fremme strategien «fra hav til marked» på den nasjonale politiske scene.

Som følge av de økonomiske framtidsutsikter i Norge ser SFN det som nødvendig at Nord Norge er tydelig i sin prioritering av prosjekter hvor transportkorridorer fra de største fiskeri- og industri- regioner i Nord Norge må prioriteres høyest ifm Stortingets oppfølging og rullering av Nasjonal Transportplan.
SFN har på Vadsø-møtet vedtatt å styrke markeringen av den nordlige landsdelens økte økonomiske betydning for nasjonen.

SFN støtter de allerede prioriterte hovedprosjekter på veisiden, men vil understreke at Nord Norge har hånd om ca 30% av nasjonens veinett, hvor etterslepet mht standard og behov for vedlikehold er størst samtidig som vi har flaskehalser ifm transport som begrenser transportflyten og regulariteten, særlig på vinterstid. Dette medfører behov for at både stat og fylkeskommunene ser transportkorridorer i sammenheng, fordi en stor del av den industrielle produksjon skjer langs den nordnorske kystlinjen.
SFN understreker også behovet for å planlegge for en infrastrukturutvikling som tar høyde for en betydelig vekst i landsdelens eksportvolum.

Stortinget har vedtatt at klimagassutslippene fra transportsektoren skal halveres innen utgangen av NTP-perioden. For en konkurranseutsatt og eksportorientert region som Nord Norge, kan dette by på betydelige utfordringer. Økte klimagassavgifter særlig innenfor transport på vei, sjø og luftfart kan bidra til å svekke landsdelens konkurranseevne samtidig som avstandskostnadene økes. SFN vil derfor i sitt kommende møte med Stortingets Nord Norge-benk advare mot en slik avgiftspolitikk.

SFN ser også et sterkt behov for at regjering og Stortinget tar initiativ til en politikk som kan fornye flyflåten som i dag betjener kortbanenettet.