Veiprising, en trussel mot Nord-Norge?

Samferdselsforum Nord (SFN)tar nå for gitt at Stortinget og regjering vil ta initiativ til å få utredet spørsmålet om veiprising. Og at det dermed vil bli iverksatt et nasjonalt utredningsarbeide om saken.

- Derfor ber SFN Stortingets Transportkomite og de nordnorske fylkeskommunene nå om å bidra til at et kommende utredningsarbeide hensyntar de særegne transportutfordringene vi har i Nord Norge, og at de sørger for at ingen prosjekter utsettes som en følge av denne utredningen, sier styreleder i SFN Martin Grønnslett.

- Vi frykter rett og slett at Nord Norge kan komme dårlig ut i en modell hvor eventuelt bompengeavgift skal erstattes med et nasjonalt veiprising-system. -Rett og slett fordi vår landsdel ikke har den samme tilgang til alternativer til bil, slik som de fleste andre regioner i Norge, sier Grønnslett. Samtidig som også SFN har stor forståelse for at nivået på bompengebelastning nå er blitt for stort registrerer vi at alle partiene kjemper for å dempe billettpriser på tog og trikk.

-Vi må rett og slett unngå å komme i en situasjon hvor de tyngste økonomiske belastninger med veiprising blir påført den nordlige landsdelen, en landsdel som objektivt sett er mest avhengig av bil til transport av varer og personer. Som kjent er ikke tog eller trikk et tilgjengelig alternativ nord for Fauske.

SFN ber derfor om at det unngås å påføre Nord Norge ekstraordinære kostnader ifm et evnt nytt veiprisingsystem. -Vi frykter også for at landsdelen kan bli ekstraordinært rammet med økte transportkostnader for veibruk via økte klimagassavgifter, sier Grønnslett. Nord Norge er svært konkurranseutsatt og eksportorientert. Det er derfor en nasjonal oppgave å sørge for å unngå at landsdelens konkurranseevne ikke svekkes via nye nasjonale avgifter.- En landsdel hvor privatbilen og lastebilen i overskuelig fremtid vil bli et avgjørende verktøy for en effektiv drift av samfunnet, avslutter Grønnslett.