SFN har prioritert

veger og andre samferdselsprosjekt i Nordland

Ny «Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2022 – 2033 er under planlegging.  Samferdselsforum Nord (SFN), som representerer hovedtyngden av arbeids- og næringslivet i hele Nord Norge, sendte fredag følgende prioriteringer til Nordland Fylkeskommune:

Veitransport:

1.  E6 Hamarøy-Sørfold inkl. Ulvsvågskaret
2.  E6 Narviktunnelen med tilstøtende veinett
3.  E10 Lofoten
4.  E6/Rv.80 “Fra Bru til bru”
5.  E6 Sørelva – Borkamo
6.  E10 Bjørnfjell 

Lufttransport:

1.  Prioritere prisreduserende tiltak (reduserte avgifter eller økt FOT-tilskudd,                       konkurransefremmende tiltak) som gir grunnlag for økt ruteproduksjon og bedre frekvens på     kortbanenettet.
2.  Ny Lufthavn i Bodø (Ny by – ny flyplass-prosjektet)
3.  Polarsirkelen lufthavn
4.  Leknes lufthavn – ny felles flyplass for Svolvær og Leknes

Jernbane:

1.  Dobbeltspor på Ofotbanen
2.  Opprusting av Nordlandsbanen (nytt signalsystem, krysningsspor og ev. elektrifisering)

Sjøtransport:

1.  Dypvannskai i Mo i Rana må sikres tilskudd til farledsutbedring.
2.  Bedre regularitet og nattferge på fergestrekningen Lødingen – Bognes.
3.  Redusere havnegebyr – og avgiftsbelastningen.
4.  Fiskerihavnene Ballstad, Andenes, Røst og Værøy (finansiering må følge med i overføring til   fylkeskommunen)
5.  Farledsutbedring av Brønnøyleden
6.  Utbedring Risøyrenna

Se vedlagte høringsuttalelse for nærmere informasjon.  

Samferdselsforum Nord består av følgende organisasjoner; NHO Arktis, NHO Nordland, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Nord Norske Entreprenørers Serviceorganisasjon (NESO), Norges Lastebileier Forbund Region Nord (NLF), Maskinentreprenørenes Forbund Region Nord (MEF), LO Nordland og Troms og Finnmark, Norsk Arbeidsmannsforbund (NAF) og NHO Logistikk og transport.

Målet for Samferdselsforum Nord er å samle næringslivet og politikere om felles samferdselsprioriteringer for Nord - Norge, som ledd i påvirkningsarbeidet overfor sentrale myndigheter for mere midler til infrastruktur.

Se PDF med Prioriteringer NTP 2022- 2033 her!