Ny start for fylkesveiene?

En tilskuddsordning for fylkesveiene er riktig grep, men det vil kreve mye mer å innhente vedlikeholdsetterslepet i Nord-Norge, mener Samferdselsforum Nord.

Regjeringen offentliggjorde denne uken at det settes av 100 millioner kroner til en tilskuddsordning for å ruste opp viktige fylkesveier. Målet er at fisk og andre eksportvarer skal komme raskere frem. Martin Grønnslett, leder for Samferdselsforum Nord, minner om at behovene ute på veiene er langt større.

– Vi er glad for at regjeringen vil støtte fylkene med en slik ordning. Næringsliv har lenge etterlyst en sterkere satsing fra statens side. Samlet vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene i Nord-Norge er på om lag 19 milliarder kroner. Ordningen må få betydelig større rammer fremover for at det skal gi den effekten vi ønsker ute på veiene.

66 milliarder gode grunner
Statens vegvesen har beregnet at vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene samlet er på om lag 66 milliarder kroner. Nesten en tredjedel av dette er i Nord Norge. Dette skyldes i stor grad at fylkene i forbindelse med forvaltningsreformen i 2010 fikk ansvar for et større og forfallent veinett. Fylkene fikk imidlertid ikke økonomiske rammebetingelser som var tilstrekkelige for å redusere forfallet. Samferdselsforum nord mener derfor det er riktig at staten nå går inn og etablerer en tilskuddsordning.

–Veiforfall gir samfunnskostnader i form av økt reisetid, mer bruk av drivstoff og mer slitasje på kjøretøyene. Dette betyr at de samfunnsøkonomiske gevinstene knyttet til oppgraderinger av fylkesveiene er store. Faktisk er det få andre samferdselstiltak som kan vise til samme lønnsomhet, sier Martin Grønnslett.

Stor gevinst
Oslo Economics vurderte i 2017 den samfunnsøkonomiske nettonytten knyttet til å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet. Analysen viste at dersom vedlikeholdet av veidekke og veifundament ble økt med om lag 1,5 mrd. kroner per år i perioden 2018-2029 ville det gi en samfunnsøkonomisk nettonytte på mellom 8,3 og 11,9 mrd. kroner.

– Jeg håper at vi nå ser starten på en forsterket satsing på fylkesveiene fra statens side. Dette veinettet binder Nord Norge sammen. Da kan vi ikke bare fortsette å la det forfalle, avslutter Martin Grønnslett.